Strona główna » Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów europy

Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów europy

dodane przez: Krzysztof Z
Polacy-sa-jednym-z-najbardziej-zapracowanych-narodow-europy

Wypadek w pracy – warunki uzyskania odszkodowania

Istnieją zawody mniej lub bardziej obarczone ryzykiem wypadku w pracy, jednakże może on przytrafić się każdemu, dlatego trzeba wiedzieć, jakie prawa nam przysługują i jak w jaki sposób zachować się w obliczu takiego zdarzenia, aby uzyskać należne odszkodowanie.

Obowiązki pracodawcy

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek opłacania ubezpieczania wypadkowego. Wypłata odszkodowania dla pracownika, który uległ wypadkowi w pracy, jest gwarantowana przez fundusz wypadkowy, będący częścią Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego środkami zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz ten zasilany jest ze składek odprowadzanych przez pracodawców. Jeżeli dojdzie do wypadku w pracy, obowiązek wypłaty odszkodowania ciąży na ZUS. Jeżeli nie wypłaci on pełnej rekompensaty, pracownik może zażądać jej wypłaty od pracodawcy.

Ciężar udowodnienia winy pracodawcy spoczywa na pracowniku

Sam fakt wypadku i sporządzony protokół powypadkowy nie wystarczy, aby uzyskać zadośćuczynienie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. To poszkodowany pracownik musi dowieść, że wypadek zdarzył się podczas wykonywania czynności służbowych i istnieje podstawa prawna, aby winą za incydent i niedopełnienie obowiązków obarczyć pracodawcę. Według stanowiska Sądu Najwyższego, odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający, oznacza to, że odszkodowanie musi wypłacić wtedy, jeżeli ZUS nie zrekompensuje szkody w całości. Zanim pracownik będzie mógł dochodzić roszczeń od pracodawcy musi poczekać na rozpoznanie sprawy na podstawie przepisów ustawy wypadkowej.

Jeżeli zostanie dowiedzione, że winę za wypadek ponosi pracodawca, będzie on zobligowany do wypłacenia pracownikowi przysługującego mu odszkodowania. W zależności od tego, jak poważny jest uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez podwładnego, prawo nakłada na przełożonego obowiązek poniesienia kosztów leczenia i rehabilitacji lub przygotowania pracownika do wykonywania nowego zawodu i możliwości przebranżowienia się. W przypadku, kiedy pracownik został kaleką i częściowo lub całkowicie utracił dalszą zdolność do wykonywania swojego zawodu, może on ubiegać się o przyznanie mu adekwatnej renty. Jeżeli pracodawca w chwili tragicznego zajścia nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie będzie musiał wypłacić z własnego majątku. – mówi mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Ustalenie okoliczności wypadku

Sposób ustalania przyczyn i okoliczności wypadku określają odpowiednie przepisy wynikające z Kodeksu pracy. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tragicznym w skutkach incydencie pracodawca musi powołać specjalny zespół powypadkowy, który powinien zbadać, czy do wypadku doszło z powodu wykonywanej pracy, a także co było jego powodem i w jakich okolicznościach zdarzenie miało miejsce. W ciągu 14 dni od chwili jego powiadomienia zespół powypadkowy powinien przestawić protokół, w którym przedstawione będą wszystkie informacje dotyczące zdarzenia. Powinny się w nim znaleźć wnioski z oględzin miejsca wypadku, badania stanu, w jakim znajdowały się urządzenia techniczne, zeznania udzielone przez poszkodowanego pracownika oraz świadków zajścia, a także opinie lekarzy i ekspertów. Jeżeli niemożliwe jest rzetelne zbadanie sprawy w tym terminie, ponieważ rozpoznanie wymaga więcej czasu, zespół powinien podać uzasadnienie takiej decyzji i dołączyć je później do protokołu. Sam dokument powinien zostać powielony w odpowiedniej ilości egzemplarzy, tak aby zapoznać się z nim mógł sam poszkodowany. Jeżeli będzie miał on zastrzeżenia co do treści raportu, może się od nich odwołać.

Stworzenie podwładnemu bezpiecznego środowiska pracy, wyposażenie go w odpowiednią odzież ochronną i narzędzia w należytym stanie technicznym oraz przeszkolenie w zakresie zasad BHP to podstawowe obowiązki pracodawcy. Jeżeli miało miejsce zaniedbanie tych zobowiązań, będzie to świadczyło na niekorzyść pracodawcy – podkreśla mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony agencji informacyjnej Newseria Biznes
Fot: biznes.newseria.pl

You may also like