Strona główna » Oferta pracy w Manchesterze

Oferta pracy w Manchesterze

dodane przez: Agata R
Oferta pracy w Manchesterze

Oferta pracy w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze

Konsulat Generalny RP w Manchesterze poszukuje kandydatów na stanowisko Consular Assistant / Asystent Konsularny.

Wymiar etatu: pół etatu

Liczba stanowisk: jedno stanowisko

Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo

Adres i miejsce wykonywania obowiązków służbowych: Wydział Ruchu Osobowego, Konsulat Generalny RP w Manchesterze, Manchester One Building, 51 Portland Street, M1 3LD Manchester

Główny zakres obowiązków na stanowisku:

– Bezpośrednia obsługa wnioskodawców oraz przyjmowanie opłat konsularnych w sprawach paszportowych i obywatelskich na okienku konsularnym Wydziału Ruchu Osobowego;

– Przygotowywanie korespondencji urzędowej z instytucjami polskimi, brytyjskimi oraz z klientami

w sprawach paszportowych i obywatelskich;

– Telefoniczna obsługa urzędów polskich, brytyjskich oraz klientów w ww. sprawach;

– Obsługa skrzynki poczty elektronicznej Wydziału Ruchu Osobowego;

– Obsługa systemów konsularnych i baz danych;

Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Konsulatu.

Wymagania niezbędne:

– Obywatelstwo polskie;

– Wykształcenie wyższe;

– Znajomość języka polskiego na poziomie C1 (biegłość językowa) i angielskiego przynajmniej na poziomie B2;

– Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;

– Znajomość pakietu MS Office;

– Dobra organizacja czasu pracy;

– Umiejętność szybkiego uczenia się;

– Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i angielskim;

– Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;

– Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny sporządzone w języku polskim;

– Kwestionariusz aplikacyjny wg. załączonego wzoru sporządzony w języku polskim;

– Oświadczenie kandydata o:

a. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

b. Niekaralności;

c. Wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);

– Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

– Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia (jeśli dotyczy);

– Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli dotyczy).

Termin składania aplikacji:

Dokumenty można nadsyłać pocztą, przesyłać drogą mailową na adres e-mail manchester@msz.gov.pl lub składać osobiście w godzinach otwarcia urzędu, nie później niż do godziny 17:00 w dniu 27 marca 2023 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze. Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres urzędu:

Consulate General of the Republic of Poland

Manchester One Building

51 Portland Street

M1 3LD Manchester

Dopisek na kopercie:

Aplikacja na stanowisko „Consular Assistant”

Dodatkowe informacje:

– dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;

– w aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

– dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane;

– Konsulat zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do anulowania rekrutacji bez podania przyczyny.

Źródło: Polska w Wielkiej Brytanii | Serwis Rzeczypospolitej Polskiej | gov.pl

Fot: gov.pl

You may also like