Strona główna » Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez konsula za granicą

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez konsula za granicą

dodane przez: Krzysztof Z
Zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania-jest-wydawane-przez-konsula-za-granica

ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez urząd gminy w Polsce lub konsula za granicą, na wniosek wyborcy. Termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia upływa 23 października.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania może głosować wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą.

Zaświadczenia o prawie do głosowania jest wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula za granicą, na wniosek wyborcy.

Zgodnie z par. 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą, wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania pozwala na głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą również na polskim statku morskim.

Wyborca posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania musi okazać zaświadczenie podczas głosowania (również w komisji, w której uprzednio się zarejestrował przed wydaniem zaświadczenia lub w miejscu wpisu do rejestru wyborców w Polsce).

Zasady wydawania zaświadczeń przez konsula:

– Zarejestrowanie się do spisu wyborców w danym okręgu konsularnym – zasady rejestrowania się do spisu wyborców zawarte są w komunikacie z dnia 01 października 2015 r.

– Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia – najpóźniej do dnia 23 października 2015 r. – wzór wniosku można pobrać ze strony:
http://www.londyn.msz.gov.pl/resource/880d5a00-9246-44e1-bd13-0bc886b2f7a0:JCR

– Odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania – jak we wniosku.

Oryginał pisemnego wniosku można złożyć:

– osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-14.30 po okazaniu ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego;

– e-mailem na adres: londyn.zaswiadczenia@msz.gov.pl;

– pisemnie na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London;

– faksem na numer + 44 207 9363 571.

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku na adres e-mailowy/numer telefonu wskazany we wniosku, przekazana zostanie informacja o terminie jego realizacji i możliwości odbioru.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania:

– osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-14.30 po okazaniu ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego;

– przez upoważnioną pisemnie osobę – w upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL wyborcy oraz dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach – pocztą rejestrowaną, jednakże dodatkowo należy to umotywować we wniosku.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Kolejne informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP publikowane będą sukcesywnie na stronie internetowej Ambasady RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl.

Informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP dostępne są również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://parlament2015.pkw.gov.pl.

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like