Strona główna » Wybory Prezydenta RP w Anglii

Wybory Prezydenta RP w Anglii

dodane przez: Krzysztof Z
Wybory-Prezydenta-RP-w-Anglii

INFORMACJA O WYBORACH PREZYDENTA RP

Postanowieniem Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego br. termin wyborów został wyznaczony na niedzielę 10 maja 2015 r. W przypadku ewentualnej drugiej tury, ponowne głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112, z późn. zm.) informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego w Londynie utworzono następujące obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP:

Nr obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Komisja właściwa również do głosowania korespondencyjnego Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
191 Londyn 1, Ambasada RP, 47 Portland Place, London, W1B 1JH X
192 Londyn 2, Ambasada RP, 47 Portland Place, London, W1B 1JH X
193 Londyn 3, Wydział Konsularny (stara siedziba), 73 New Cavendish Street, London, W1W6LS X
194 Londyn 4, Wydział Konsularny (nowa siedziba), 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX X X
195 Londyn 5, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 Kings Street, London, W6 0RF
196 Londyn 6, Biblioteka Parafialna przy Kościele Chrystusa Króla na Balham, 232/234 Balham High Road, London, SW17 7AW
197 Londyn 7, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu, 2 Windsor Road, London, W5 5PD
198 Londyn 8, Polska Parafia na Wimbledon-Putney, 7 St. John’s Hall, Ravenna Road, London SW15 6AW
199 Londyn 9, Dom Parafialny przy Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia na Willesden Green, 180 Walm Lane, London NW2 3AX
200 Londyn 10, Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ilford, 2 Ashgrove Road, Goodmayers, Ilford IG3 9XE
201 Slough,  Lokalna Polska Misja Katolicka w Slough, 48 Pitts Road, Slough SL1 3XH
202 Southampton, Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton, SO172TH
203 Birmingham 1, Klub Polski Millenium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH
204 Birmingham 2, Klub Polski Millenium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH
205 Bristol, Dom Parafialny im. Jana Pawła II, 2 Arley Hill, Bristol BS6 5PS
206 Cambridge, Dom Polonia, 231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS
207 Coventry, Dom Parafialny The Presbytery, Springfield Road, Coventry CV1 4GR
208 Northampton, Polski Klub w Northampton, Craven Street, Northampton NN1 3EZ X

Londyn, 9 kwietnia 2015 r.

Ireneusz Truszkowski

Radca-minister/Konsul Generalny RP w Londynie

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. udziału w wyborach Prezydenta RP w obwodach utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH PREZYDENTA RP W OBWODACH UTWORZONYCH
ZA GRANICĄ W WIELKIEJ BRYTANII?

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/, więcej informacji poniżej) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

INFORMACJA O SPOSOBIE REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może oddać głos w wyborach Prezydenta RP osobiście lub drogą korespondencyjną.

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 7 maja 2015 r. (czwartek). W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek).

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszeń można dokonywać również:

e-mailem: wysyłając wypełniony formularz na adres: londyn.wybory@msz.gov.pl;
pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London (koniecznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń, czyli do dnia 7 maja 2015 r. – głosowanie osobiste, do dnia 27 kwietnia 2015 r. – głosowanie korespondencyjne);
telefonicznie: pod numerem +44 207 8228 960;
faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44 207 9363 571;
osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek
w godz. 8.30-14.30;
telegraficznie.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte
w tym spisie również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), uwzględniając wybrany sposób głosowania (osobisty lub korespondencyjny). Wzięcie udziału w głosowaniu w II turze w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do spisu wyborców przed I turą wyborów, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 21 maja 2015 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej do dnia 14 maja 2015 r.

Wyborcy zamieszkali w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) oraz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania,
a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Wyborcom, którzy dopisali się do spisu wyborców i wskazali chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety wyborcze. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy wysyła na własny koszt na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) . Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania. Zwracamy uwagę na krótki okres czasu między wysłaniem pakietu wyborczego do wyborcy a dniem głosowania, do którego pakiet musi być zwrócony by Państwa głos mógł być uwzględniony w wyborach.

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie
o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż do dnia 22 maja 2015 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA UZYSKANEGO W KRAJU

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia
o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bieżąca informacja o wyborach Prezydenta RP organizowanych w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: http://prezydent2015.pkw.gov.pl i http://pkw.gov.pl. Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl oraz na stronach pozostałych urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii: Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) i Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl).

Tutaj znajduje się wykaz kandydatów prowadzony przez Państwową Komisję Wyborczą: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/306_Kandydaci

Źródło: londyn.msz.gov.pl
Fot: londyn.msz.gov.pl

You may also like