Strona główna » Prawa pacjenta w Polsce

Prawa pacjenta w Polsce

dodane przez: Krzysztof Z
Prawa-pacjenta-w-polsce

Prawa pacjenta

Zgodnie z polską konstytucją i innymi ustawami pacjenci mają szereg praw; ich przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich osób zaangażowanych w udzielanie pomocy medycznej – lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek.

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: pacjent ma prawo do opieki medycznej udzielanej z należytą starannością, odpowiadającą wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Pacjent ma również prawo do opinii drugiego lekarza, pielęgniarki i położnej, jeżeli ma wątpliwości do pierwszej opinii.

Pacjent ma także prawo do natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

2. Prawo wyboru: pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, lekarza specjalisty (spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ), lekarza dentysty (spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ), placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu, dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

3. Prawo do informacji: pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach – każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.

Pacjent ma także prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń.

Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie dla niego w pełni zrozumiała.

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, leczeniu, ewentualnych konsekwencjach leczenia lub zaniechania leczenia, rokowaniach. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.

4. Prawo do wyrażenia zgody: pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na leczenie.

5. Prawo do tajemnicy: pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

6. Prawo do poszanowania intymności i godności: lekarze, pielęgniarki, położne mają obowiązek leczenia pacjenta z poszanowaniem tego prawa. Pacjent ma także prawo do tego, by w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych była przy nim obecna bliska mu osoba. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w wypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lekarz może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.

7. Prawo do dokumentacji medycznej: pacjent ma prawo dostępu do informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

8. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie: pacjenci przebywający w szpitalu lub innych placówkach całodziennej opieki zdrowotnej mają prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza: gdy pacjent nie zgadza się z opinią lub orzeczeniem lekarza, może zgłosić za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

10. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego: pacjenci przebywający w placówkach całodziennej opieki (np. w szpitalach) mają prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego czy korespondencyjnego z innymi osobami; mają prawo również odmówić takiego kontaktu.

11. Prawo do opieki duszpasterskiej: w sytuacji pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym swojego wyznania.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

You may also like